Laboratorium Badawcze firmy Stern Weber Polska sp. z o.o.

posiada ważną akredytację na wykonywanie testów specjalistycznych rentgenowskich aparatów
stomatologicznych wystawioną przez Polskie Centrum Akredytacji - organ upoważniony na podstawie
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
Aktualny zakres akredytacji można sprawdzić na stronie Polskiego Centrum Akredytacji
Nasz Certyfikat Akredytacji

Wykonujemy testy specjalistyczne stomatologicznych aparatów RTG wszystkich producentów:

- aparatów punktowych
- pantomografów
- tomografów CBCT

Testy wykonujemy na terenie całej Polski.

Nie wykonujemy testów analogowego systemu obrazowania (ciemni, kaset i wywoływarek).


Testy Specjalistyczne RTG - zmiany w rozporządzeniu!

Wszystkie informacje dotyczące zmian wprowadzonych do rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej znajdą państwo TUTAJ!


Co to są testy specjalistyczne ?

Jest to szereg testów, które w sposób jednoznaczny określają prawidłowość działania aparatu rentgenowskiego. W ich skład wchodzą testy pozwalające zarówno na ocenę działania lampy rentgenowskiej jak i parametrów dotyczących geometrii wytwarzanej wiązki promieniowania. Stanowią rozwinięcie testów podstawowych jednak w przeciwieństwie do nich nie są przeprowadzane przez pracowników zatrudnionych w jednostce lecz przez certyfikowane laboratoria.


Dlaczego należy wykonywać testy specjalistyczne ?

Od sprawności aparatu rentgenowskiego zależy nie tylko jakość badania, ale również dawka jaką pochłonie pacjent w trakcie badania. Zgodnie z obowiązującym w Polsce stanem prawnym (Dz.U. 2015 poz. 2040), testy specjalistyczne aparatów rtg należy przeprowadzać co najmniej raz w roku w przypadku aparatów do zdjęć panoramicznych i cefalometrycznych oraz raz na dwa lata w przypadku aparatów do zdjęć wewnątrzustnych. Testy Specjalistycze RTG wykonywać mogą jedynie laboratoria posiadające akredytacje na zgodność z normą PN-EN 17025.


Jak zamówić wykonanie testów specjalistycznych ?

W celu zamówienia wykonania testów specjalistycznych wystarczy skontaktować się z naszym laboratorium telefonicznie lub wysyłając wiadomość na nasz adres email podany z zakładce Kontakt. W wiadomości prosimy zawrzeć lokalizację Państwa placówki oraz ilość i rodzaj testowanych aparatów.


Co to są testy akceptacyjne (odbiorcze) ?

Testy akceptacyjne to zestaw badań mających za zadanie sprawdzenie poprawności działania urządzeń przed rozpoczęciem użytkowania. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 2040) oraz ustawą Prawo Atomowe, testom akceptacyjnym podlegają wszystkie nowo instalowane urządzenia radiologiczne (wraz z współpracującymi z nimi komputerami) oraz takie, które zostały poddane istotnej naprawie (w zakresie mającym wpływ na jakość diagnostyczną obrazu lub dawkę jako otrzymuje pacjent).


Kto może wykonywać testy akceptacyjne ?

Testy odbiorcze wykonują osoby upoważnione przez kierownika jednostki ochrony zdrowia przy udziale przedstawicieli dostawcy urządzenia radiologicznego.


Co to są testy podstawowe ?

Testy podstawowe tak jak i testy specjalistyczne mają za zadanie sprawdzenie poprawności działania aparatu RTG. Testy podstawowe wykonywane są z większą częstotliwością w okresie pomiędzy kolejnymi testami specjalistycznymi.


Dlaczego należy wykonywać testy podstawowe ?

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 2040) niedopuszczalne jest stosowanie urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych , których testy podstawowe nie są wykonywane z określoną częstością.


Kto może wykonywać testy podstawowe ?

Testy podstawowe wykonują osoby zatrudnione i upoważnione przez kierownika jednostki ochrony zdrowia, a więc zazwyczaj personel placówki.


Jak wykonywać testy podstawowe ?

Ze względu na liczne zapytania co do sposobu wykonywania testów podstawowych nasze laboratorium stworzyło dokładną instrukcję, która w przystępny sposób tłumaczy krok po kroku przeprowadzenie każdego z wymaganych testów zarówno w przypadku aparatów punktowych (tutaj), pantomografów (tutaj), pantomografów z opcją tomografii (tutaj) jak i stacji opisowych oraz przeglądowych (monitorów) stsowanych przy aparatach do zdjęć panoramicznych i tomografii wiązki stożkowej (tutaj).


Jakie są wymagania dotyczące posiadania aparatu rentgenowskiego ?

W dzisiejszych czasach posiadanie pantomografu w gabinecie stało się normą, natomiast aparat do zdjęć wewnątrzustnych jest już praktycznie koniecznością. Niestety nie wystarczy zakupić sprzęt by móc od razu wykonywać zdjęcia. Zgodnie z przepisami należy spełnić szereg wymagań, które dla Państwa wygody tłumaczymy i opisujemy (TUTAJ).


Kim jest Inspektor Ochrony Radiologicznej?

Jest to osoba sprawująca wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem ochrony radiologicznej, w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność wymagającą zezwolenia na uruchomienie oraz stosowanie aparatu rentgenowskiego do celów diagnostyki medycznej oraz uruchomienie pracowni stosującej aparaty rentgenowskie. Jednostka, która prowadzi działalność związaną z pracą w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące jest zobligowana, aby wdrożyć Program Ochrony Radiologicznej i Bezpieczeństwa Jądrowego. Jest to szereg działań związanych z przygotowaniem dokumentacji wymaganej przez Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wraz z wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością oraz uwzględniającej nadzór Inspektora Ochrony Radiologicznej.


Co to jest projekt osłon stałych?

Projekt osłon stałych ma za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa na terenie pracowni RTG jak i w jej najbliższym sąsiedztwie. Odpowiednie zaprojektowanie gabinetu pozwoli na ochronę zwrówno personelu wykonującego zdjęcia jak i osób postronnych. Sporządzenie projektu przed wykończeniem gabinetu często zaoszczędzi koszty związane z dodatkowym zabezpieczaniem ścian.