Testy specjalistyczne to zbiór testów mających na celu zapewnienie odpowiedniej jakości wykonywanych usług oraz bezpieczeństwa pacjenta. Testy specjalistyczne wykonywane są przez akredytowane laboratoria badawcze (akredytacje przyznaje PCA - krajową jednostkę akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności) lub wykwalifikowanych fizyków medycznych zatrudnionych w placówce ochrony zdrowia raz do roku lub po każdej znaczącej naprawie (np. wymiana lampy rtg). Zakres wykonywanych testów zawiera Załącznik nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. z późn. zm. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

W celu zapoznania się z naszą ofertą na wykonanie testów specjalistycznych należy kliknąć TUTAJPodstawa prawna:


Ustawa Prawo Atomowe z dnia 4 listopada 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1512):
Art 33c ust. 7a. Kontrola fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych w jednostce ochrony zdrowia obejmuje wykonywanie następujących rodzajów testów:
1) odbiorczych (akceptacyjnych);
2) eksploatacyjnych w zakresie urządzeń radiologicznych stosowanych w radioterapii;
3) podstawowych i specjalistycznych w zakresie urządzeń radiologicznych stosowanych w medycynie nuklearnej, rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej.

7e. Testy eksploatacyjne oraz testy specjalistyczne są wykonywane przez:
1) podmioty posiadające akredytację w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.);
2) specjalistę w dziedzinie fizyki medycznej lub specjalistę w dziedzinie inżynierii medycznej, zatrudnionych w jednostce ochrony zdrowia, zwanych dalej odpowiednio „fizykiem medycznym” lub „inżynierem medycznym”.Rozporządzenie ministra zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 2040):
„6. Zakres oraz częstotliwość wykonywania testów eksploatacyjnych, testów specjalistycznych i testów podstawowych określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
7. Niezależnie od częstotliwości wykonywania testów eksploatacyjnych, testów specjalistycznych i testów podstawowych, o której mowa w ust. 6, po każdej naprawie urządzenia radiologicznego i urządzenia pomocniczego przeprowadzonej w zakresie, który może mieć wpływ na jakość diagnostyczną uzyskiwanego obrazu lub na dawkę, jaką otrzymuje pacjent, należy ponownie wykonać odpowiednio testy eksploatacyjne albo testy specjalistyczne i testy podstawowe, przynajmniej w zakresie uzasadnionym specyfikacją wykonanej naprawy.
(...)
9. Niedopuszczalne jest stosowanie urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, gdy:
1) nie wykonano testów eksploatacyjnych albo testów specjalistycznych lub testów podstawowych lub
2) uzyskane wyniki testów eksploatacyjnych albo testów specjalistycznych lub testów podstawowych przekraczają wartości graniczne, jeżeli takie wartości zostały określone, lub
3) testy eksploatacyjne albo testy specjalistyczne lub testy podstawowe nie są wykonywane z częstotliwością określoną w załączniku nr 6 do rozporządzenia i ust. 7.”